BỘ MÔN SINH LÝ HỌC

1. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

- Giảng dạy lý thuyết, thực hành cho các đối tượng đại học chính qui gồm: BSĐK, BS YHDP, BS RHM, Dược sĩ, CNĐD; các đối tượng liên thông gồm: chuyên tu Y, chuyên tu Dược, CNĐDVLVH và CNXN. Giảng dạy Sau đại học: bác sĩ nội trú hệ Nội - Nhi.

- Tổ chức và tham gia nghiên cứu khoa học: chủ nhiệm và tham gia thực hiện đề tài các cấp: cấp cơ sở, cấp đại học, cấp Tỉnh, cấp Bộ.

- Tham gia hoạt động khám chữa bệnh tại BV trường ĐH Y Thái Nguyên, trung tâm HHTM Thái Nguyên.

- Tham gia quản lý tài sản chung của Nhà trường và bộ môn.

2. Lãnh đạo tiền nhiệm

- Bs Nhâm Kim Duyệt                   Trưởng Bộ môn (1970 - 1980)

- Bs Đoàn Ngọc Lung                   Trưởng Bộ môn (1981 - 1986)

- Cố Bs Hà Thị Thoa                     Phó trưởng Bộ môn (1987 - 1989)

                                                       Trưởng Bộ môn (1990 - 2001)

- Bs Nguyễn Thị Tâm                    Phó trưởng Bộ môn (1996 - 2000)

- GVC. ThS Phạm Thị La              Phó trưởng Bộ môn (2000 - 2012)

- Cố PGS.TS Nguyễn Văn Tư       Trưởng Bộ môn (2001-2013)

                

           BS. Nhâm Kim Duyệt                                               BS. Đoàn Ngọc Lung                                                    Cố BS. Hà Thị Thoa

                  

 

             BS. Nguyễn Thị Tâm                                             GVC. Ths Phạm Thị La                                    Cố PGS.TS Nguyễn Văn Tư

3. Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên

 

                                                                                                                                                          Ths. Hoàng Thu Soan :Trưởng bộ môn                                        Ths. Nguyễn Kiều Giang :Phó trưởng bộ môn

TT 

Họ và tên Chức vụ

Email đang sử dụng

1 Ths. Hoàng Thu Soan

Trưởng BM

soanyk@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Kiều Giang

Phó trưởng BM

drgiangk27@gmail.com
3 TS. Nguyễn Thế Tùng

Giảng viên

drtungk32@gmail.com
4 Ths. Vi Thị Phương Lan

Giảng viên

lansltn@gmail.com
5 Bs. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

phuongthaoyktn@gmail.com
6 CN. Nguyễn Thu Phương

Kĩ thuật viên

phuongslhydtn@gmail.com
7 Đinh Thị Thu Hường                  

Kĩ thuật viên

huong.slh@gmail.com
8 CN. Chu Hoàng Hưng

Kĩ thuật viên

hugrovictor@gmail.com
9 KS. Hoàng Thị Lan

Kĩ thuật viên

hoanglanyd@gmail.com
10 Lý Thị Hoa

Y công

hoacamtrieu@gmail.com