BỘ MÔN MIỄN DỊCH - SINH LÝ BỆNH

DEPARTMENT OF PATHOPHYSIOLOGY AND IMMUNOLOGY

 

- Năm 1971: thành lập Bộ môn Sinh lý bệnh.

- Năm 1997: đổi tên thành Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh

* Lãnh đạo tiền nhiệm

BSCKII Vi Văn Đô Trưởng Bộ môn (1972 - 1998)

ThS Phùng Quỳnh Hương Trưởng Bộ môn (1999 - 2008)

ThS Lâm Văn Tiên  Phó Trưởng Bộ môn (2009 - 2012)

* Lãnh đạo đương nhiệm

 1. TS Nguyễn Thị Ngọc Hà

  Trưởng Bộ môn

2. TS. Vũ Thị Thu Hằng

 Phó trưởng Bộ môn

* Thành Tích

1. Đào tạo:

Hệ đại học: Đào tạo 44 khóa Bác sĩ đa khoa hệ chính quy và chuyên tu, 11 khóa Dược sĩ đại học hệ chính quy và chuyên tu, 8 khóa Cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy, 10 khóa Cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học.

* Hệ trung học: Đào tạo 12 khóa Kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa.

* Hệ sau đại học: Đào tạo 16 khóa Cao học, 6 khóa Bác sĩ nội trú bệnh viện, 17 khóa Chuyên khoa cấp I

* Biên soạn giáo trình đào tạo cho các đối tượng. Xuất bản 2 cuốn giáo trình Miễn dịch và Sinh lý bệnh tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Nghiên cứu khoa học: Tham gia 01 đề tài NCKH cấp Nhà nước, 06 đề tài NCKH cấp Bộ, 26 đề tài NCKH cấp cơ sở.

3. Khen thưởng: Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc liên tục nhiều năm.

 4. Thông tin nhận sự

 

tt Họ và tên Chức danh email
1 Nguyễn Thị Ngọc Hà Ts. Giảng viên

hanguyenngoc75@gmail.com

2 Vũ Thị Thu Hằng

TS.GV kiêm nhiệm hangyktn@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hải Yến

BS.GV nguyenhaiyen0610@gmail.com
4 Lâm Thị Thu Hương

CN.KTV huongslb@yahoo.com.vn
5

Phạm Thị Thu Hương

Kỹ thuật viên huongkoi1990@gmail.com
6 Hà Thu Nga Kỹ thuật viên