1. Chức năng, nhiệm vụ

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của học phần Mô – Phôi thai trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu  khoa học với đời sống xã hội; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

- Quản lý và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động và người học tại bộ môn;

- Thực hiện các hoạt động do các tổ chức đoàn thể cấp trên triển khai.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Trưởng khoa;

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Lịch sử phát triển của Bộ môn

- Từ năm 1968 đến trước năm 1980, tiền thân của bộ môn Mô – Phôi thai học là bộ môn Giải phẫu bệnh – Tổ chức học.

- Năm 1980, bộ môn được tách riêng và chính thức được thành lập với tên gọi bộ môn Mô học.

- Từ năm 2010 đến nay, bộ môn Mô học trực thuộc khoa Y học cơ sở.

- Từ tháng 6/2012 đến nay, bộ môn đổi tên là Bộ môn Mô – Phôi thai học.

* Các đồng chí lãnh đạo của Bộ môn qua các thời kỳ

Đ/c Ma Văn Kế                Trưởng bộ môn (1980 – 1998)

Đ/c Nguyễn Thị Nga        Trưởng bộ môn (1998 – 2004)

Đ/c Nguyễn Thị Ban        Phó trưởng phụ trách bộ môn (2004 – 2006)

Đ/c Bùi Thanh Thủy        Trưởng bộ môn (2006 – nay)

3. Nhân lực hiện nay

- Cán bộ cơ hữu: 07 (04 giảng viên, 01 kỹ thuật viên và 01 y công).

- Trình độ: 01  tiến sĩ, 02 thạc sĩ, 01 Bác sĩ, 01 Cử nhân,  01 trình độ khác.

- Số đảng viên: 05 đảng viên.

 

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Bùi Thanh Thủy Trưởng Bộ môn

thuyhptn@gmail.com

2 ThS. Phạm Minh Huệ Giáo vụ Bộ môn

Phamminhhuebs@gmail.com

3 ThS. Nguyễn Thị Hiệp Tuyết

Giảng viên

hieptuyet.nguyen@gmail.com
4 Ths. Tạ Thị Quỳnh Giao

Giảng viên


quynhgiaotnmc@gmail.com
5 CN. Hoàng Ngọc Hằng

Kỹ thuật viên

yen.tn225@gmail.com
6 Lê Thanh Thủy Y công  

                                                                                

                                                                                                   TS. Bùi Thanh Thủy

                                                                                                    (Trưởng Bộ môn)

 

 

                 

                 Ths.Phạm Minh Huệ                                             Ths.Nguyễn Thị Hiệp Tuyết                                      Ths.Tạ thị Quỳnh Giao

                  (Giáo vụ Bộ môn)                                                       (Giảng viên)                                                        (Giảng viên)

 

                                                                   

                                                                            CN. Hoàng Ngọc Hằng

                                                                                  (Kỹ thuật viên)
 

 

4. Những thành tích đã đạt được

* Công tác đào tạo  

- 49 khoá sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa hệ chính qui;

- 13 khóa sinh viên chuyên ngành cử nhân điều dưỡng hệ chính quy;

- 10 khóa sinh viên chuyên ngành bác sĩ y học dự phòng;

- 9 khóa sinh viên chuyên ngành bác sĩ răng hàm mặt;

- 48 khoá sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa hệ liên thông;

- 13 khóa sinh viên chuyên ngành cử nhân điều dượng vừa làm vừa học.

- 06 khóa sinh viên chuyên ngành cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm;

- 20 khóa cao học chuyên ngành nhi khoa;

- 01 khóa bác sĩ nội trú Nhi khoa

- Biên soạn giáo trình, bài giảng cho các đối tượng đào tạo, bài giảng điện tử, atlas mô học, đĩa CD – ROM thực hành Mô học, Bộ câu hỏi trắc nghiệm.

* Nghiên cứu khoa học:

- Hoàn thành 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Đại học, hàng năm đều đăng ký đề tài cấp trường, có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín, tham gia và có các báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành toàn quốc, Hội nghị hình thái học Việt Nam và các Hội nghị khoa học thường niên của Trường.

- Hiện nay, Bộ môn đã ứng dụng và triển khai một số kỹ thuật xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị vô sinh; Triển khai bảo quản mô xương sọ phục vụ cho ghép tự thân.

* Các hình thức khen thưởng đã đạt được:

- Liên tục nhiều năm đạt danh hiệu: tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Nhiều năm đạt danh hiệu Tổ công đoàn bộ phận xuất sắc.

- Nhiều đảng viên liên tục hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ

- Cán bộ bộ môn nhiều năm liên tục đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ.

- Những cán bộ có thâm niên công tác và cống hiến đều đã được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.

5. Định hướng phát triển của Bộ môn

- Tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cao cho Bộ môn, phấn đấu đến năm 2020, 100% giảng viên của Bộ môn đạt trình độ thạc sĩ chuyên ngành Mô – Phôi thai học, ít nhất 50% đạt trình độ tiến sĩ.

- Tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học liên bộ môn.

- Hàng năm, đăng ký và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

- Đề xuất Trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

- Triển khai thêm một số kỹ thuật xét nghiệm hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị vô sinh cũng như bảo quản mô.

6.  Một số hình ảnh

                            

                                                                                      Tập thể cán bộ bộ môn

 

                                                                   

                                                     Các cán bộ làm việc tại Phòng xét nghiệm của bộ môn