. THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHOA Y HỌC CƠ SỞ

1. Trưởng khoa

 

- Họ tên: Ts Nguyễn Thị Ngọc Hà

- Điện thoại: 0983026775

- Email: Nguyenthingocha@tnmc.edu.vn

2. Phó Trưởng khoa

- Họ tên:  TS Hoàng Thu Soan

- Điện thoại: 0915352369

- Email: hoangthusoan@tump.edu.vn

3. Phó Trưởng khoa

 

 

- Họ tên: PGS.Ts Nguyễn Thị Hoa

- Điện thoại: 0982502072

- Email: nguyenthihoa.sh@tump.edu.vn

4. Chuyên viên Văn phòng khoa:

 - Họ tên: Trần Hồng Nhung

- Email: hongnhung.yhcs@gmail.com

5. Chức năng:

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, Khoa, Bộ môn của trường trong các hoạt động Đảng, Chính quyền, đoàn thể khác, trong công tác quản lý hành chính, quản lý đào tạo, Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Chủ động lập kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng

6. Nhiệm vụ:

- Quản lý cán bộ công chức và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo đúng nội quy, quy định của nhà trường.

- Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên. Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo đúng quy chế, quản lý điểm theo đúng quy định của nhà trường.

- Các Cán bộ trong Khoa phối hợp tốt công tác Đào tạo với công tác Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế cũng như chăm sóc ngươì bệnh 

II. DANH SÁCH BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1.Bộ môn Giải phẫu:

  1.1. Phó Trưởng Bộ môn:

1. Ths Nguyễn Thị Sinh

- Điện thoại: 0979343896

- Email: nguyenthisinh@tump.edu.vn

2. Ths Nguyễn Thị Bình

-Điện thoại : 0986666532


2.Bộ môn Vi sinh

2.1. Trưởng Bộ môn: 

- Họ tên: TS. Nguyễn Thị Thu Thái

- Điện thoại: 09786065095

- Email: nguyethithuthai@tump.edu.vn

 2.2.Phó trưởng Bộ môn:

 - Họ tên: BSCKII. Lương Thị Hồng Nhung

 - Điện thoại: 0988741733

 
3.Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh

3.1. Trưởng Bộ môn:

- Họ tên: TS Nguyễn Thị Ngọc Hà

- Điện thoại: 0983026775

- Email: nguyenthingocha@tnmc.edu.vn

3.2. Phó Trưởng Bộ môn:   

  - Họ tên: TS Vũ Thị Thu Hằng

   - Điện thoại: 0915200009

   - Email: vuthithuhang@tump.edu.vn

4.Bộ môn Sinh lý học

4.1. Trưởng Bộ môn:

- Họ tên: TS Hoàng Thu Soan

- Điện thoại: 0915352369

- Email: soanyktn@gmail.com

4.2.Phó Trưởng Bộ môn 

- Họ tên: Ts Nguyễn Thế Tùng

5.Bộ môn Hóa sinh

5.1 Trưởng Bộ môn:

- Họ tên: PGSTS. Nguyễn Thị Hoa

- Điện thoại: 0982502072

- Email: nguyenthihoa.sh@tump.edu.vn

5.2. Phó trưởng Bộ môn

 - Họ tên:TS Bùi Thị Thu Hương 

 - Điện thoại :0912916863

5.3. Phó trưởng Bộ môn

 - Họ tên:TS Lê Thị Hương Lan


6. Bộ môn Giải phãu bệnh

6.1 Trưởng Bộ môn

Họ và tên: TS Lê Phong Thu

-Điện thoại:0976 888 383

6.2. Phó trưởng Bộ môn

 - Họ tên: Ths Nguyễn Thu Thủy

 - Điện thoại: 0977291335

 7. Bộ môn Mô phôi thai học

 7.1 Trưởng Bộ môn

- Họ tên:TS Bùi Thanh Thủy

- SĐT : 0986 052 979

-Email : thuyhptn@gmail.com


8. Bộ môn Ký sinh trùng

8.1 Trưởng Bộ môn

- Họ tên:Ths Nông Phúc Thắng

-SĐT: 0949599988

- Email: Drthang77@gmail.com.vn