BỘ MÔN MIỄN DỊCH - SINH LÝ BỆNH

DEPARTMENT OF PATHOPHYSIOLOGY AND IMMUNOLOGY

 

- Năm 1971: thành lập Bộ môn Sinh lý bệnh.

- Năm 1997: đổi tên thành Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh

* Lãnh đạo tiền nhiệm

BSCKII Vi Văn Đô Trưởng Bộ môn (1972 - 1998)

ThS Phùng Quỳnh Hương Trưởng Bộ môn (1999 - 2008)

ThS Lâm Văn Tiên  Phó Trưởng Bộ môn (2009 - 2012)

* Lãnh đạo đương nhiệm

 1. TS Nguyễn Thị Ngọc Hà

  Trưởng Bộ môn

 

2. TS. Vũ Thị Thu Hằng

 Phó trưởng Bộ môn

  

* Thành Tích

1. Đào tạo:

Hệ đại học: Đào tạo 55 khóa Bác sĩ đa khoa hệ chính quy và chuyên tu, 18 khóa Dược sĩ đại học hệ chính quy và chuyên tu, 20 khóa Cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy, 16 khóa Cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học.

* Hệ trung học: Đào tạo 12 khóa Kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa.

* Hệ sau đại học: Đào tạo 26 khóa Cao học, 16 khóa Bác sĩ nội trú bệnh viện, 27 khóa Chuyên khoa cấp I

* Biên soạn giáo trình đào tạo cho các đối tượng. Xuất bản 2 cuốn giáo trình Miễn dịch và Sinh lý bệnh tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 01 cuốn giáo trình Sinh lý bệnh đại cương, 01 cuốn giáo trình Sinh lý bệnh, 01 cuốn giáo trình Miễn dịch tại nhà xuất bản đại học Thái Nguyên.

2. Nghiên cứu khoa học: Tham gia 01 đề tài NCKH cấp Nhà nước, 07 đề tài NCKH cấp Bộ, 01 đề tài NCKH cấp Đại học và nhiều đề tài NCKH cấp cơ sở.

3. Khen thưởng: Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc liên tục nhiều năm.

 4. Thông tin nhận sự

 

tt Họ và tên Chức danh email
1 Nguyễn Thị Ngọc Hà Ts. Giảng viên chính nguyenthingocha@tnmc.edu.vn
2 Vũ Thị Thu Hằng

TS.Giảng viên chính

vuthithuhang@tump.edu.vn

vuthithuhang@tnmc.edu.vn

3 Nguyễn Thị Hải Yến

Ths. Giảng viên nguyenhaiyen0610@gmail.com
4 Lâm Thị Thu Hương

Ths.Kỹ thuật viên lamthithuhuong@tnmc.edu.vn
5

Phạm Thị Thu Hương

Ths. Kỹ thuật viên phamthithuhuong@tnmc.edu.vn
6 Hà Thu Nga Ths. Kỹ thuật viên  hathunga@tnmc.edu.vn
7 Đàm Thu Hiền Bs. Giảng viên  damthuhienbbk@gmail.com
8 Phạm Thị Thu Hà Bs. Giảng viên thuhapt1997@gmail.com
Trần Hồng Nhung CN. chuyên viên Văn phòng hongnhung.yhcs@gmail.com