1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: KHOA Y HỌC CƠ SỞ

- Địa chỉ: Tầng 7 toà nhà 11 tầng trường Đại học Y Dược

- Điện thoại:  02803 840558

- Website:  http://yhcs.tump.edu.vn 

- Email: khoayhoccoso@gmail.com

- Lãnh đạo đơn vị: 

 

 

 

TS Nguyễn Thị Ngọc Hà -  Trưởng khoa 

                                                             

 PGS TS Nguyễn Thị Hoa- Phó Trưởng Khoa                                   TS Hoàng Thu Soan- Phó Trưởng Khoa

2. Chức năng:

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, Khoa, Bộ môn của trường trong các hoạt động Đảng, Chính quyền, đoàn thể khác, trong công tác quản lý hành chính, quản lý đào tạo, Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Chủ động lập kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng

3. Nhiệm vụ:

- Quản lý cán bộ công chức và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo đúng nội quy, quy định của nhà trường.

- Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên. Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo đúng quy chế, quản lý điểm theo đúng quy định của nhà trường.

- Các Cán bộ trong Khoa phối hợp tốt công tác Đào tạo với công tác Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế cũng như chăm sóc người bệnh.