I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHOA Y HỌC CƠ SỞ

1. Trưởng khoa

- Họ tên: PGS.TS.Trịnh Xuân Đàn        

- Điện thoại: 0912802526

- Email: trinhxuandan@gmail.com

2. Phó Trưởng khoa

- Họ tên:  TS Nguyễn Đắc Trung

- Điện thoại: 0978626649

- Email: dactrung69@gmail.com

3. Phó Trưởng khoa

- Họ tên: Ts Nguyễn Thị Ngọc Hà

- Điện thoại: 0983026775

- Email: hanguyenngoc75@gmail.com

4. Chuyên viên Văn phòng khoa:

- Họ tên: Trần Hồng Nhung

- Điện thoại: 01635224296

- Email: hongnhung.yhcs@gmail.com

5. Chức năng:

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, Khoa, Bộ môn của trường trong các hoạt động Đảng, Chính quyền, đoàn thể khác, trong công tác quản lý hành chính, quản lý đào tạo, Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Chủ động lập kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng

6. Nhiệm vụ:

- Quản lý cán bộ công chức và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo đúng nội quy, quy định của nhà trường.

- Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên. Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo đúng quy chế, quản lý điểm theo đúng quy định của nhà trường.

- Các Cán bộ trong Khoa phối hợp tốt công tác Đào tạo với công tác Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế cũng như chăm sóc ngươì bệnh 

II. DANH SÁCH BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1.Bộ môn Giải phẫu:

1.1. Trưởng Bộ môn:

- Họ tên:PGS. TS  Trịnh Xuân Đàn

- Điện thoại: 0912802526

- Email: trinhxuandan@gmail.com

1.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1  Trịnh Xuân Đàn  0912802526  trinhxuandan@gmail.com
2  Trương Đồng Tâm  0912454699  
3  Nguyễn Thị Sinh  0979343896  
4 Nguyễn Thị Bình  01634997159  nhung9266@gmail.com
5 Hoàng THị Lệ Chi   01697426958  lechi.gp@gmail.com
6 Đoàn Nguyệt Linh   01689957137  linhnguyetdoan2411@gmail.com
7 Nguyễn THị Hường   0983697095  
8 Tạ Thành Kết   0912103562  thanhketgp@gmail.com
9 Phùng Chí Doanh   0979343852  doanhyktn@gmail.com
10 Nguyễn Đức Vinh   0915473699  
11 Nguyễn Hồng KÍnh   0979855931  
12      

2.Bộ môn Vi sinh

2.1. Trưởng Bộ môn: 

- Họ tên: TS. Nguyễn Đắc Trung

- Điện thoại: 0978626649

- Email: dactrung69@gmail.com

2.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1  Nguyễn Đắc Trung  0978626649  dactrung69@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Thái  0986065095  thuthaitn@gmail.com 
3 Lương Thị Hồng Nhung  0988741733  nhungvsdhydtn@gmail.com 
4 Nguyễn Vân Thu  01688644120  vanthu.ytn@gmail.com 
5 Vũ Nhị Hà  01689954178  vunhiha.dhytn@gmail.com 
6 Đinh Thị Hằng  0983856573   
7 Nguyễn Thị Hiền  0982997681   
8 Trần Ngọc Anh  0978618512   ngocanh91tn@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thoan  0982397387  thoan.nguyentn88@gmail.com 

3.Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh

3.1. Trưởng Bộ môn:

- Họ tên: TS Nguyễn Thị Ngọc Hà

- Điện thoại: 0983026775

- Email: hanguyenngoc75@gmail.com

3.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà 0983026775 hanguyenngoc75@gmail.com
2 TS. Vũ Thị Thu Hằng 0915200009 hangyktn@gmail.com
3 Ths. Nguyễn Thị Hồng Gấm 0913460996 gamhoabinh83@gmail.com
4      
5 Bs. Nguyễn Thị Hải Yến 0979173787 nguyenhaiyen0610@gmail.com
6 CN. Nông Thị Thu 0982728911  nongthu.slb@gmail.com
7 CN. Lâm Thị Thu Hương 0915164366 huongslb3@gmail.com
8 KTV. Phạm Thị Thu Hương 0984206061 huongkoi1990@gmail.com

4.Bộ môn Sinh lý

4.1. Trưởng Bộ môn:

- Họ tên: Hoàng Thu Soan

- Điện thoại: 0915352369

- Email: soanyktn@gmail.com

4.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1  Hoàng Thu Soan  0915352369  soanyktn@gmail.com
2 Nguyễn Kiều Giang  0989063073   DrGiangk27@gmail.com
3 Nguyễn Thế Tùng  0912266250  drtungk32@gmail.com
4 Vi Thị Phương Lan  01689751346  lansltn@gmail.com 
5 Nguyễn Thị Phương Thảo  0987280 554  
6  Nguyễn Thu Phương 0983563715   
7 ĐInh Thị Thu Hường  0977768090   
8  Chu Hoàng Hưng     
9  Lý thị Hoa  01689301315  
10      
11      
12      
13      
14      

 

5.Bộ môn Sinh hóa

5.1 Trưởng Bộ môn:

- Họ tên:  Nguyễn Thị Hoa

- Điện thoại: 0982502072

- Email: hoanguyenthi74@yahoo.com

5.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

 

TT Họ và tên điện thoại email
1 Nguyễn Thị Hoa 0982502072 hoanguyenthi74@yahoo.com
2 Bùi Thị Thu Hương 0912916863 huongbui978@gmail.com
3 Lê Thị Minh Hiền 0972269120 leminhhien143@gmail.com
4 Phạm Thị Thùy 0983016345 phamthuydhy2612@gmail.com
5  Nguyễn Thị Bích Thanh 0973183304  
6 Vũ Thị Hoài Thu 0946609896 haianh0302@gmail.com
7 Mai Thị Hương    

6. Bộ môn Giải phãu bệnh

6.1 Trưởng Bộ môn

Họ và tên: Lê Phong Thu

-Điện thoại:0976 888 383

stt họ và tên  SĐT  email  
 1 Lê Phong Thu   0976888383  phongthudhytn@gmail.com  
2 Lại Ngọc Khánh 0989977258    
3 Nguyễn Thu Thủy 0977291335 ngthuy8288@gmail.com  
 4 Hoàng Thị Luân 0972845125 hoangluan1612@gmail.com  
Lương Thanh Nga 0986567146 thanhngaccna@gmail.com  
Nguyễn Thị Thủy  01688980955    
Nguyễn Ngọc Mai      
Nguyễn Đức Thắng      
Lưu Thị Ngọc 0982610371    

 

7. Bộ môn Mô phôi thai học

 7.1 Trưởng Bộ môn

- Họ tên: Bùi Thanh Thủy

- SĐT : 0986 052 979

-Email : thuyhptn@gmail.com

STT Họ và tên SĐT Email
1 BÙi Thanh Thủy 0986052979 thuyhptn@gmail.com
2 Phạm Minh Huệ 0912471510 phamminhhuebs@gmai.com
3 Nguyễn Thị Hiệp Tuyết 0974313777 hieptuyet.nguyen@yahoo.com
4 Hà Thị Minh phương 0976287559  
5 Hoàng Ngọc Hằng 0919866268  
6 Lê Thanh Thủy 0947043237  
7 Tạ Quỳnh Giao 01685000612 Quynhgiaotnmc@gmail.com

8. Bộ môn Ký sinh trùng

8.1 Trưởng Bộ môn

- Họ tên: Nông Phúc Thắng

-SĐT: 0949599988

- Email: Drthang77@gmail.com.vn

STT Họ và tên SĐT Email
1 Nông Phúc Thắng 0949599988 Drthang77@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hải 01663673333 Hai6229@gmail.com
3 NGuyễn Thị Quỳnh Trang  0973593135 quynhtrangdp2@gmail.com
4 Doãn Thùy Dung 0982668124  
5 Diệp Thị Xoan 0976744024  
6 Hoàng Thị Hoa Diễm 0911226668  
  Vũ Thị Hải Yến 01664774291