Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh là một bộ môn trong Khoa Y học cơ sở của trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên được thành lập từ tháng 11 năm 1968 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường.

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu chung:

Giảng dạy kiến thức về Miễn dịch - Sinh lý bệnh bao gồm các kiến thức về Miễn dịch cơ bản, Miễn dịch bệnh lý, Sinh lý bệnh đại cương và sinh lý bệnh cơ quan. Hướng dẫn thực hành các kỹ năng nhận định một số tiêu bản máu bệnh lý, phân tích một số xét nghiệm huyết đồ, xét nghiệm miễn dịch cho đối tượng Bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt, y học dự phòng, dược sĩ đại học, cử nhân điều dưỡng có trình độ chuyên môn, có ý thức đạo đức nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của Xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

* Mục tiêu kiến thức:

- Giải thích được cơ chế bệnh sinh của các rối loạn bệnh lý nói chung và rối loạn chức phận các cơ quan trong cơ thể.

- Phân tích được chức năng của hệ thống miễn dịch và cơ chế các bệnh lý về miễn dịch.

- Vận dụng được các kiến thức về cơ chế bệnh sinh và các rối loạn miễn dịch để xử lý tình huống, giải quyết các vấn đề bệnh lý trong cơ thể.

* Mục tiêu kỹ năng

- Nhận định được một số tiêu bản máu bệnh lý.

- Phân tích được kết quả một số xét nghiệm huyết đồ và xét nghiệm miễn dịch.

* Mục tiêu về thái độ

- Xác định được vị trí và tầm quan trọng của môn học Miễn dịch - Sinh lý bệnh trong thực hành lâm sàng.

- Thể hiện tính trung thực, nghiêm túc, tỉ mỷ, chính xác trong thực hành.

2. Chức năng:

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, bộ môn toàn trường trong công tác đào tạo và hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng. 

3. Nhiệm vụ

3.1. Đào tạo

Tham gia xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo.

Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên.

Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng.

Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo đúng quy chế.

3.2. Nghiên cứu khoa học

Các cán bộ trong Bộ môn chủ trì và tham gia thực hiện một số đề tài Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y khoa.

3.3. Cải tiến trang thiết bị dạy học

Bộ môn tích cực cải tiến một số mô hình học tập phù hợp với nhu cầu thực hành của học sinh, sinh viên.

4. Đội ngũ cán bộ - Giảng viên

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

- Điện thoại: 0983026775

- Email: hanguyenngoc75@gmail.com

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà 0983026775 hanguyenngoc75@gmail.com
2 TS. Vũ Thị Thu Hằng 0915200009 hangyktn@gmail.com
3 Ths. Nguyễn Thị Hồng Gấm 0913460996 gamhoabinh83@gmail.com
4 Bs. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 0977242510 trucquynh309@gmail.com
5 Bs. Nguyễn Thị Hải Yến 0979173787 nguyenhaiyen0610@gmail.com
6 CN. Nông Thị Thu 0982728911 nongthu.slb@gmail.com
7 CN. Lâm Thị Thu Hương 0915164366 huongslb3@gmail.com
8 KTV. Phạm Thị Thu Hương 0984206061 huongkoi1990@gmail.com