1. Trưởng khoa

Ảnh (3x4)

Họ và tên: PGS.TS Trịnh Xuân Đàn

Điện thoại: 0912802526

Email: trinhxuandan@gmail.com

2. Phó Trưởng khoa

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Đắc Trung

Điện thoại: 0978626649

Email: ldactrung69@gmail.com

3. Phó Trưởng khoa

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Điện thoại: 0983026775

Email: hanguyenngoc75@gmail.com