KHOA Y HỌC CƠ SỞ, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên

- Lịch sử hình thành

       Khoa được thành lập ngày 19 tháng 3 năm 2010 theo quyết định số 262/QĐ-ĐHTN của Giám đốc ĐHTN trên cơ sở sát nhập 8 bộ môn giảng dạy các môn cơ sở ngành thành một khoa chuyên môn với chức năng nhiệm vụ:

       1. Quản lý nhân lực cũng như phương pháp, nội dung, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong khoa.

       2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch chung toàn trường. Tổ chức các hoạt động KH-CN gắn đào tạo với NCKH. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên, học viên trong khoa.

3. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng về phẩm chất, lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC-NLĐ trong khoa

- Lãnh đạo nhiệm kỳ 2010- 2014

       PGS.TS.  Trịnh Xuân Đàn            Trưởng khoa

       TS. Nguyễn Đắc Trung                Phó trưởng khoa              

       ThS. Bùi Thu Thủy                        Phó trưởng Khoa